Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ik heb een handicap

Vlag Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen met een handicap kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.  

Veelgestelde vragen

Kunnen personen met een handicap die Oekraïne vanwege de oorlog hebben verlaten een tegemoetkoming voor personen met een handicap ontvangen?

Oekraïense vluchtelingen die in België zijn aangekomen, kunnen zich in ons land inschrijven om tijdelijke bescherming te genieten. Diegenen die dat willen, kunnen een aanvraag voor opvang indienen. De Europese richtlijn ter zake bepaalt dat personen die in een lidstaat internationale bescherming genieten recht hebben op de nodige sociale bijstand als onderdanen van die staat. Deze richtlijn is met onmiddellijk ingang van toepassing.  

Oekraïense vluchtelingen met een handicap kunnen dus aanspraak maken op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.  

Op welke tegemoetkoming voor personen met een handicap kunnen zij aanspraak maken?

De Directie-generaal Personen met een handicap organiseert zich momenteel om zo spoedig mogelijk de integratietegemoetkoming aan Oekraïners die tijdelijke bescherming in België genieten toe te kennen.  

Wat de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft zullen de personen, gelet op de complexiteit van de procedure, om redenen van efficiëntie, in eerste instantie naar de OCMW’s worden doorverwezen om, indien nodig, financiële steun te ontvangen die gelijk is aan het leefloon. Daarna zal het recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming eventueel worden onderzocht. 

Aan welke voorwaarden moet een Oekraïner, die in België tijdelijke bescherming geniet, voldoen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap?

Naast het feit dat ze geregistreerd moeten zijn, moeten Oekraïners aan wie tijdelijke bescherming is verleend, gedurende de ganse periode dat zij in ons land tijdelijke bescherming genieten, voldoen aan de geldende voorwaarden voor het ontvangen van een tegemoetkoming voor personen met een handicap, die betrekking hebben op de medische erkenning, de leeftijd en het inkomen.

Hoe kunnen Oekraïners met een handicap, die tijdelijke bescherming in België genieten, een aanvraag voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap indienen? 

De mogelijkheden om een tegemoetkoming voor personen met een handicap aan te vragen blijven ongewijzigd: via de OCMW’s, de gemeenten of de ziekenfondsen.
Een online aanvraag via MyHandicap is ook mogelijk (deze is evenwel slechts beschikbaar in één van de drie landstalen en vereist een elektronische identiteitskaart).

Wat de voorafgaande evaluatie van de medische situatie betreft, wordt het OCMW-personeel verzocht Oekraïners met een handicap in contact te brengen met een huisarts. Laatstgenoemde kan eventueel elementen verstrekken die de behandeling van de aanvraag voor een tegemoetkoming voor personen met een handicap zal vergemakkelijken. 


Welke initiatieven worden door de Directie-generaal Personen met een handicap uitgewerkt om tegemoet te komen aan de behoeften van Oekraïners die een tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen?

Binnen de Directie-generaal Personen met een handicap is een “taskforce” opgericht om de aanvragen voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap van Oekraïners die tijdelijke bescherming in België genieten, zo snel en efficiënt mogelijk te onderzoeken.  Dit team is ook beschikbaar om vragen van de verschillende partners te beantwoorden en kan worden bereikt op: UKRdghan@minsoc.fed.be